Obchodné podmienky 


Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim:

Ing. Lucia Dovalová

Fakturačná adresa: Krčméryho 281/7, 97632 Badín

IČO: 55260179

DIČ: 1121606178

Zapísaná v živnostenskom registri číslo 620-48505 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica

Web: www.modrotlacluciadovalova.sk

Email: dovalova.lucka@gmail.com

Nie som platca DPH, všetky ceny sú teda konečné vrátane DPH

 a predávajúcim. 


Uzatváranie kúpnych zmlúv

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "kúpna zmluva", alebo tiež "zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho: Ing. Lucia Dovalová

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Objednávku možno uskutočniť vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke www.modrotlacluciadovalova.sk a jeho odoslaním.

Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (tovar vyrábaný na objednávku, množstvo tovaru, predpokladané náklady na dopravu a pod.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky. 

Objednávka zaniká: odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho, alebo márnym uplynutím 10-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, alebo márnym uplynutím 10-dňovej lehoty na požiadavku predávajúceho o dodatočné potvrdenie objednávky kupujúcim.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len "potvrdenie objednávky") je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e‑mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky.

Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e‑mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len "poštovné").

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

Kúpna cena tovaru

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene Euro.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako "Celková cena") predávajúcemu.

Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním Celkovej ceny dopravcovi.

Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje predávajúceho uvedené v správe doručenej na e‑mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet predávajúceho. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol.

Platba za tovar

Platba na dobierku: 2,00 EUR (Platba pri prebratí zásielky)

Platba prevodom na účet: bez poplatku (Slovenská sporiteľňa)

Platba cez platobnú bránu: bez poplatku (Platba platobnou kartou alebo tlačidlami bánk)

Čas dodania (dodacia lehota)

Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare zvlášť. 

Dodacia lehota modrotlače je zvyčajne 4 až 6 týždňov.

Ak je uvedené, že tovar je skladom, zvyčajne je dodacia lehota 2-5 pracovných dní. 

V prípade nedostupnosti konkrétneho tovaru bude o tom kupujúci informovaný.

Pri výbere spôsobu platby prevodom na účet začína dodacia lehota plynúť od pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol.

Spôsob doručenia tovaru

Spôsob doručenia tovaru si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania v rámci SR sú:

1. Slovenská pošta

  • doporučený list 1. trieda (doručenie nasledujúci pracovný deň od odoslania tovaru)
  • balík na poštu (doručenie do 2 dní od odoslania tovaru)
  • balík na adresu (doručenie do 2 dní od odoslania tovaru)

2. Osobný odber tovaru v Badíne, prípadne inde podľa dohody (v prípade osobného odberu je vždy nutná telefonická alebo e‑mailová dohoda).. . 

V prípade doručovania tovaru do zahraničia bude poštovné dohodnuté individuálne.

Cena za doručenie a platbu v SR

Slovenská pošta

  • doporučený list 1. trieda 3,50 €
  • balík na poštu 4,00 €
  • balík na adresu 5,00 €

V prípade že balík presiahne hmotnosť 1 kg, bude cena poštovného dohodnutá individuálne, o čom bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky.

Dodanie tovaru

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe.

Kupujúci by si mal zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať (napr. či balík nie je zjavne poškodený, premočený alebo otvorený).

Ak je balík alebo tovar v ňom uložený poškodený, kupujúci môže odmietnuť prevziať zásielku (t. j. kuriérovi/poštárovi povie, že ju z dôvodu poškodenia nepreberie). S dopravcom treba spísať zápis o škode na zásielke. Zároveň kupujúci o danej situácii bezodkladne informuje predávajúceho.
V prípade ak kupujúci prevezme poškodený balík, tento už nebude možné neskôr reklamovať.

Záručná doba a reklamačný poriadok

Záručná doba 24 mesiacov sa vzťahuje na všetok nový tovar zakúpený na www.modrotlacluciadovalova.sk. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak, v prípade objednania cez internet dňom prevzatia zásielky.

V prípade nekompletnej zásielky alebo poškodeného tovaru je dôležité kontaktovať predávajúceho do 48 hodín od prebratia zásielky a to telefonicky alebo emailom. Neskoršie reklamácie nekompletnosti a mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.

Ak sa kupujúci rozhodne reklamovať zakúpený tovar, najprv je potrebné kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky. Po dohode kupujúci zašle, a to ako obyčajnú poistenú zásielku na náklady kupujúceho (nie na dobierku) alebo donesie tovar osobne, spolu s kópiou daňového dokladu (faktúrou). Tovar môže kupujúci zaslať Slovenskou poštou, prípadne po dohode aj cez Packetu (Zásielkovňu).

Predávajúci po obdržaní tovaru bude kupujúceho bezodkladne informovať emailom alebo telefonicky a dohodnú sa na riešení. Reklamácie sú vybavené v čase od 3 do maximálne 30 pracovných dní od prevzatia reklamácie. Rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie bude kupujúcemu bezodkladne zaslané emailom. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

Právo spotrebiteľa (kupujúceho) na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informuje kupujúci predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením emailom na vyššie uvedenú adresu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašle kupujúci vyhlásenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy predávajúci kupujúcemu vráti platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu. Vrátenie finančných prostriedkov je možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená t. z. prevodom na účet ktorý kupujúci poskytne predávajúcemu, pokiaľ kupujúci nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci zašle predávajúcemu tovar aj kópiu daňového dokladu (faktúru) späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho alebo odovzdá prostredníctvom poverenej osoby (ak kupujúci na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplní jej meno a adresu osoby) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Tovar môže kupujúci poslať prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo po dohode cez Packetu(Zásielkovňu). Kupujúci neposiela tovar na dobierku!
Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

  • tovar je poškodený,
  • tovar nie je kompletný,
  • tovar bol vyrobený špeciálne na objednávku, alebo upravený na mieru,

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.


Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim Ing. Lucia Dovalová a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.modrotlacluciadovalova.sk Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 3. 2023.