Ochrana osobných údajov


I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Ing. Lucia Dovalová, IČO: 55260179, DIČ: 1121606178, so sídlom: Krčméryho 281/7, 976 32 Badín (ďalej len: "prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Ing. Lucia Dovalová, Krčméryho 281/7, 976 32 Badín, email: dovalova.luckamail.com

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode: www.modrotlacluciadovalova.sk.

Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín

Prevádzkovateľ spracováva aj údaje ktoré návštevníci webu zanechávajú na stránke vo forme komentárov či hodnotení. Prevádzkovateľ zbiera údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára / hodnotenia a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Po schválení vášho komentára bude obsah vášho komentára verejne zobrazený.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt, e-mail, telefónne číslo), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 3 roky od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa:

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e‑shopu:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Slovenská pošta (doručovacia služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránok);

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Práva kupujúceho

Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci:

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené právo kupujúceho na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Prihlásenie na ober noviniek

V prípade prihlásenia na odber noviniek, bude správca prihláseného emailom informovať o novinkách, akciách či iných zľavách v e-shope. Najviac však dva krát za mesiac.

Email prípadne meno, zadané pri prihlásení na odber noviniek, je uchovávané len v e-shope www.modrotlacluciadovalova.sk a nebude poskytnuté žiadnej tretej strane.

IX. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

S týmito podmienkami kupujúci súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 3. 2023.